Grammatica in het examenprogramma

Engelse grammatica in het PTA

Volgens de herziening van de examenprogramma’s Havo/Vwo en Vmbo mag grammatica  (en vocabulaire) op het schoolexamen weer apart getoetst en meegeteld worden.
Door deze koerswijziging zal de motivatie voor expliciet grammatica-onderwijs toenemen zowel bij docenten als leerlingen en zal tevens de grammaticale correctheid van de productieve taalvaardigheid worden verbeterd.
Een steekproef wees uit dat al meer dan de helft van de scholen nu grammaticatoetsen in het PTA hebben opgenomen.

Bronnen

Het schoolexamen heeft betrekking op:
– de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
– indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
– indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen”
(Examenprogramma MVT havo/vwo , SLO)

 

In het vmbo werken de scholen vanaf 2007 met de herziene examenprogramma‟s. Vergeleken met de examenprogramma’s uit de jaren negentig zijn in de herziene examenprogramma’s de inhouden in algemenere bewoordingen beschreven. Anders gezegd: de inhouden zijn niet meer gedetailleerd voorgeschreven en de school heeft zo meer ruimte gekregen voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. De school kan eigen invullingen geven aan de eindtermen, kan eigen onderwerpen toevoegen aan het programma en kan de eigen inhouden en onderwerpen toetsen in het schoolexamen.
(Schoolexamens vmbo, SLO)

 

Ondersteunende vakonderdelen zoals grammatica, spelling en vocabulaire mochten in de tweede fase niet worden getoetst. In de nieuwe tweede fase hebben scholen meer
vrijheid gekregen bij de invulling van hun PTA’s. Zo mogen grammatica en vocabulaire weer apart worden getoetst.
(Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo – SLO)

Wij zijn benieuwd te horen of bij u op school grammatica is opgenomen in het PTA en wat de weging van dit onderdeel is. 
Mail naar: pvandervoort1@gmail.com